Pārskats

Overview

Nākotnē paredzams, ka deviņās no desmit darba vietām būs nepieciešamas digitālās prasmes, jo digitālās tehnoloģijas jau tiek izmantotas darbam un nodarbinātības iespējām daudzās nozarēs, sākot ar izglītību, profesionālo pilnveidi un veselības aprūpi, beidzot ar transportu, lauksaimniecību un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozari.

Saskaņā ar digitālo prasmju un darba vietu politiku (Digital Skills and Jobs Policy) 16 dalībvalstis, tostarp Īrija, jau ir atzinušas savu pilsoņu digitālo prasmju attīstīšanas nozīmi un pašlaik izstrādā, vai jau ir pieņēmušas atbilstošas stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot digitālo kompetenci un prasmes, savukārt citas valstis, piemēram, Latvija, Grieķija, Kipra, Beļģija un Spānija to vēl nav izdarījušas.

Iepriekš minētie fakti liecina par kolektīvas starpvalstu iniciatīvas nepieciešamību, lai izglītotu pieaugušos un sagatavotu tos digitālajai pasaulei, kurā mēs dzīvojam.


Mērķi

Objectives

Lai novērstu nozares trūkumus un nodrošinātu tās vajadzības, DigitALAD projekta mērķi ir:

  • Attīstīt pieaugušo izglītotāju spēju kļūt digitāli prasmīgiem viņu mācību praksē.
  • Attīstīt pieaugušo kompetenci digitālo rīku izmantošanā nodarbinātībai. Izstrādāt inovatīvus un kvalitatīvus resursus pieaugušo izglītotājiem / skolotājiem un pieaugušajiem.
  • Develop innovative quality resources for adult educators/ trainers and adults
  • Veicināt izpratni par digitālo prasmju nozīmi pieaugušajiem Eiropā.

Rezultāti

IO1

DigitALAD mācību programma pieaugušo izglītotājiem

Tiks veidota un izstrādāta mācības programma (IO1), kas būs paredzēta pieaugušo izglītotājiem, kas būs vērtīgs resurss ikdienas praksē.

IO2

E-mācību tiešsaistes telpa un tiešsaistes mācību moduļi, izmantojot spēliskošanas principus

Tiks izveidota spēliskošanas principos pamatota pieaugušo izglītotāju vide (IO2), kurā tiks ietverts materiāli pedagoģiskajam darbam un inovatīvi mācību resursi, kā arī OER (Open Educational Resource, jeb Brīvpieejas izglītības resursi), ko pieaugušie izglītojamie varēs izmantot nodarbinātības nodrošināšanai.

IO3

Ietekmes novērtējuma pētījums un praktiskās rekomendācijas

Lai noteiktu projekta ietekmi tiks izveidots ietekmes novērtējuma pētījums.

IO4

Rekomendāciju ziņojums

Rekomendāciju ziņojumā būs iekļauti ieteikumi, kas iegūti, īstenojot pieaugušo izglītotāju un pieaugušo izglītojamo mācības.


Partneri

EAEA

Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija (EAEA)

Eiropas pieaugušo izglītības asociācija (EAEA) ir pieaugušo neformālās izglītības balss Eiropā. EAEA ir Eiropas nevalstiska, bezpeļņas organizācija (NVO) ar 133 dalīborganizācijām 43 valstīs un pārstāv vairāk nekā 60 miljonus izglītojamo visā Eiropā, un tās mērķis ir apvienot un pārstāvēt Eiropas organizācijas, kas ir tieši iesaistītas pieaugušo izglītībā. EAEA 1953. gadā dibināja pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm. EAEA veicina pieaugušo izglītību, kā arī piekļuvi pieaugušo neformālajai izglītībai un dalību tajā, it īpaši grupām, kuras pašlaik ir nepietiekami pārstāvētas.

Apmeklējiet vietni

Team

Aleksandra

Aleksandra Kozyra Varšavas Universitātē ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu lietišķajā valodniecībā, kur arī ieguva pasniedzējas kvalifikāciju. Dažus gadus viņa strādāja par ārštata valodas skolotāju, mācot angļu un franču valodu kā svešvalodu formālajā un neformālajā izglītībā. 2015. gadā viņa pārcēlās uz Briseli, lai strādātu Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijā (EAEA). Viņas galvenie uzdevumi ir atbalstīt EAEA komandu projekta darbā un saziņā, kas saistīta ar pētniecību.

Tina Mavrič

Tina Mavrič strādā par projektu asistentu Eiropas pieaugušo izglītības asociācijā (EAEA). Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu kultūras antropoloģijā, kā arī viņai ir organizatorisko un Eiropas projektu pieredze. Pirms pievienošanās EAEA viņa piedalījās dažādos jaunatnes projektos, galvenokārt iesaistoties Eiropas ekociematu programmās un neformālās izglītības atbalstīšanā. EAEA viņa atbalsta vairāku projektu vadību un nodrošina vispārēju atbalstu pārējiem kolēģiem. DigitALAD ietvaros Tina koordinē projekta izplatīšanas aktivitātes.